روی آب شناور می رویم

و سالهاست که ساحل نزدیک است

هه

چه مواج می رویم

 

غرق شده ایم؟

پارو نداریم؟

ساحل دور است؟

یا این دریا نیست؟

 

شاید خواب می بینیم

روی آب شناوریم

و سالهاست که ساحل نزدیک است!

_دستت را به من بده

دریا طوفانیست

_من تر نیستم

اینجا دریا نیست

افقی پیش چشمانم نمی رقصد

خورشید تن به آب نداده

هه

اینجا باران نمی بارد.

 

چشمهایش را خوب شسته بودند

می توانستی با سر بروی درونشان و دیگر بر نگردی

باور کن منتظر نمی ایستد

م

ی

ر

و

د

چه جنگل باشد

چه گرگ باشد

چه دریا باشد

چه شب باشد

چه طوفانی

و چه تاریک.....

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

کابوس

 

کابوسیست........

 

این بازی شاه ندارد

تمام رخ است

 

با اسب می پرند

دو خانه یکی می کنند

ناپلئون می شوند

 

این بازی شاه ندارد

تمام رخ است

برج و بارو زیاد دارد

کابوسیت این بازی

تمامی

ندارد

سیاه و سپید

ندارد

قانون

ندارد

مات و مبهوتیم

.

.

.

 

بازی 

ندارد

 

 

+ مهرآسا سلطان رحمتی - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ - پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
 
Designed by http://template.persianblog.ir/